Dividende: cât și când pot fi achitate? - DAD Accountant

Dividende: cât și când pot fi achitate?

12.11.2021

Fiecare antreprenor, care începe o afacere, se gândește nu doar la dorința de a face ceea ce iubește, dar desigur se gândește la cum să-și îmbunătățească situația financiară, datorită profitului primit din activitățile companiei. Spre deosebire de întreprinzătorii individuali, de unde se retrag banii necesari oricând, cu SRL nu este atât de simplu. Dar una din opțiuni este retragerea banilor sub formă de dividende. În acest articol vă vom discuta ce sunt dividendele, când aveți dreptul să repartizați dividendele, cum să plătiți corect dividendele, ce acte trebuie întocmite, care este regimul de impozitare a dividendelor și care sunt consecințele fiscale achitării dividendelor în avans.

Ce sunt dividendele?

Dividendul este venitul obţinut din repartizarea profitului net între asociaţi (acţionari) în conformitate cu cota de participaţie depusă în capitalul social, cu excepţia venitului obţinut în cazurile lichidării complete a agentului economic. Asociații pot fi persoane fizice și persoane juridice, atât rezidenți, cât și nerezidenți ai Republicii Moldova.

Dividendele sunt plăţi în formă monetară și/sau nemonetară, transmise asociaţilor, fondatorilor, acționarilor la repartizarea activelor agentului economic lichidat, după satisfacerea pretenţiilor creditorilor nu sunt dividende, dar plăţile la lichidare.

Totodată, nu sunt dividende – achitarea profitului întreprinderii către fondator întreprinzătorului individual, pentru că Întreprinderea Individuală nu este persoană juridică și se prezintă în cadrul raporturilor de drept ca persoană fizică întreprinzător individual care nu e acţionar (asociat) și nu deţine cota în capitalul social.

Când aveți dreptul să repartizați dividendele?

Repartizarea și achitarea dividendelor este reglamentata de Legea nr. 135/2007 privind societăţile cu răspundere limitată, modificată prin LP133 din 15.11.18, MO467-479/14.12.18 art.784; în vigoare 14.01.19.

Societatea distribuie anual profitul net înregistrat după achitarea impozitelor şi altor plăţi obligatorii, dacă actul de constituire nu prevede altfel. Hotărârea privind determinarea părţii profitului net care urmează a fi distribuit se adoptă de adunarea generală a asociaţilor. Hotărârea privind modul și periodicitatea repartizării profitului se perfectează printr-un proces-verbal sau prin decizia asociatului unic în care, în mod obligatoriu, se reflectă chestiunile examinate, luările de cuvânt, rezultatul votării fiecărei chestiuni de pe ordinea de zi, care trebuie să fie semnat de toţi asociaţii prezenţi la ședinţă dacă actul de constituire nu prevede că el se semnează de președintele ședinţei și de persoana care l-a întocmit și la el se anexează lista asociaţilor prezenţi.

Profitul net se distribuie proporţional mărimii părţii sociale. Modul de distribuire a profitului net al societăţii poate fi modificat prin hotărârea adunării generale a asociaţilor, care se adoptă cu votul unanim al asociaţilor.

Profitul net se plăteşte asociaţilor în formă bănească, în decurs de 30 de zile de la data adoptării hotărârii privind distribuirea acestuia, dacă adunarea asociaţilor nu a stabilit un alt termen.

Societatea nu este în drept să adopte hotărâre privind distribuirea profitului net între asociaţi:

a) până la vărsarea integrală a aporturilor;

b) dacă, în urma distribuirii profitului net, valoarea activelor nete ale societăţii va deveni mai mică decât suma capitalului social şi capitalului de rezervă.

Societatea nu este în drept să plătească asociaţilor profitul net a cărui distribuire s-a hotărît la adunarea generală a asociaţilor dacă, la momentul achitării, societatea este în stare de insolvabilitate sau poate ajunge în această stare în urma distribuirii acestuia.

Dacă compania înregistreză pierderile neacoperite ale anilor precedenți e posibil de repartizat doar acea parte a profitului care depășește suma pierderilor. În caz contrar poate fi create o situație în care valoarea activelor nete ale societății va deveni mai mică decât suma capitalului social și a capitalului de rezervă sau situația în care compania nu are capacitatea de plată a obligațiilor curente și ca rezultat – începerea procedurii de insolvabilitate. În asftel de situații adunarea generală a asociaţilor trebuie să adopte hotărârea cu privire la reducerea capitalului social, dacă, la expirarea celui de-al doilea an și a fiecărui an financiar următor, valoarea activelor nete ale societății este mai mică decât capitalul social și asociații nu acoperă pierderile survenite sau cu privire la lichidarea societății, dacă asociații nu vor acoperi pierderile

În cazul încetării circumstanţelor menţionate mai sus, societatea este obligată să plătească asociaţilor profitul net a cărui distribuire s-a hotărât la adunarea generală a asociaţilor.

Profitul net plătit contrar reglementărilor stabilite se restituie societăţii în baza hotărârei la adunarea generală a asociaţilor.

Citește și: Cele mai utile instrumente pentru evidența banilor din companie

Cum se impozitează dividendele?

Trebuie de menționat, că împreună cu drepturile de a ridica dividendele apare și obligațiunea de a reține și de a achita la bugetul național impozitul la sursa de plată.

De la 1 ianuarie 2021, dividendele primite de persoanele juridice rezidente de la alte persoane juridice rezidente constituie venit neimpozabil, cu excepţia dividendelor aferente profitului nerepartizat obţinut în perioadele fiscale 2008-2011 inclusiv, pentru care este stabilită cota de 15%.

În mod obligatoriu, orice persoană (contribuabil) care desfăşoară activitate de întreprinzător, cu excepţia deţinătorilor de patente de întreprinzător, reţine și achită la buget impozitul pe venit la sursa de plată în mărime de:

  • 6% din dividende, inclusiv sub formă de acţiuni sau cote-părţi, achitate în folosul persoanelor fizice rezidente, cu excepţia celor aferente profitului nerepartizat obţinut în perioadele fiscale 2008–2011 inclusiv;
  • 15% din dividende, inclusiv sub formă de acţiuni sau cote-părţi, aferente profitului nerepartizat obţinut în perioadele fiscale 2008–2011 inclusiv.

Tot acestea cote si condiții sunt prevăzute de către Codul Fiscal și la achitarea dividendelor nerezidenților ale Republicii Moldova.

Venitul în forma de dividende obținut peste hotarele țării de către persoana fizică rezidentă a Republicii Moldova sau persoana juridică rezidentă se impozitează cu 12%, dacă între Republica Moldova și ţara din care persoana fizică sau juridică primește dividendele nu este încheiată o Convenţie pentru evitarea dublei impuneri și prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit și pe capital. În caz contrar, se aplică regulile și prevederile tratatului internaţional.

La achitarea profitului întreprinderii individuale către fondator nu se reţine impozitul pe venit în mărime de 6% similar dividendelor – cum s-a menționat mai sus, întreprinzătorii individuali nu sunt acţionari (asociaţi) și nu deţin cote în capitalul social. 

Dividende în avans: care sunt consecințele?

Orice persoană (contribuabil) care desfăşoară activitate de întreprinzător, cu excepţia deţinătorilor de patente de întreprinzător, care achită dividende acționarilor (asociaților) pe parcursul perioadei fiscale (în avans) achită la buget impozitul pe venit din activitate de întreprinzător în mărime de 12% din profitul perioadei fiscale în curs, din care se vor achita dividende. Impozitul pe venit trebuie să fie achitat până la data de 25 a lunii următoare celei în care au fost achitate dividende. Aceasta sumă va trece în contul contribuabilului ca parte din suma impozitului pe venit din venitul impozabil al perioadei fiscale respective.

Acestea condiții nu se aplică afacerilor care aplică:

  1. nu sunt înregistrate ca plătoare de TVA, unde cota impozitului pe venit constituie 4%;
  2. rezidenților park IT, care impozitul unic reprezintă venitul din vânzări, înregistrat lunar în evidența contabilă.

Trebuie de menționat, că potrivit Legii privind societăţile pe acţiuni este posibil de achitat dividende nu doar cu mijloace bănești, dar dacă este prevăzut de statutul societăţii și cu alte bunuri destinate consumului populaţiei civile, ce se consideră livrare de mărfuri și constituie obiect impozabil cu TVA.

Pentru servicii de contabilitate sau alte neclarități privind evidența contabilă a afacerii pe care o conduceți, echipa DAD Accountant este diponibilă să ofere soluții. Contactați-ne.