Codul de etică și conduită profesională - DAD

Codul de etică și conduită profesională

DAD Group se conduce de Codul etic al Profesioniștilor Contabili, ce stabilește principiile fundamentale ale eticii profesionale pentru profesioniștii contabili și furnizează îndrumări pentru aplicarea acestor principii. Acesta oferă anumite direcții generale cu privire la situațiile tipice întâlnite în profesiunea contabilă.

Obiectivele profesiunii contabile prestate de către DAD Group sunt stabilite în vederea îndeplinirii celor mai înalte standarde de profesionalism și niveluri de performanță dar și pentru a răspunde cerințelor interesului public. Realizarea acestor obiective presupune satisfacerea a patru cerințe de bază: credibilitate, profesionalism, calitate a serviciilor și încredere.

Conform Codului etic naţional al profesioniştilor contabili din Republica Moldova, un profesionist contabil trebuie să respecte următoarele principii fundamentale:

a)      Integritate – să fie drept şi onest în toate relaţiile profesionale şi de afaceri și să nu se asocieze la declarații false sau care ar putea induce în eroare utilizatorii informației contabile. De asemenea, integritatea implică o abordare corectă şi încredere, precum şi utilizarea prudentă a informaţiilor obţinute în cursul misiunilor;

b)      Obiectivitate – să nu permită ca prejudecăţile, conflictul de interese sau influenţa nedorită a altor persoane să intervină în raţionamentele profesionale sau de afaceri. Conform autorilor Toma și Potdevin (2008) principiul obiectivității impune o obligație tuturor profesioniștilor contabili de a nu-și compromite profesia. Așadar, relațiile care influențează în mod negativ raționamentele profesionale ar trebui evitate;

c)      Competenţă profesională şi prudenţă – să îşi menţină cunoştinţele şi aptitudinile profesionale la nivelul solicitat pentru a se asigura că un client sau un angajator va primi servicii profesionale competente bazate pe ultimele progrese în practică, legislaţie şi tehnici şi să acţioneze cu grijă şi în concordanţă cu standardele tehnice şi profesionale în vigoare. Constatăm că acest principiu impune două cerințe și anume: obținerea unui nivel de competență profesională și respectiv menținerea acestui nivel. Așadar, „pentru a-și exercita profesia în mod corespunzător, profesionistul contabil este dator să-și mențină și să-și dezvolte permanent cunoștințele și aptitudinile profesionale” (Țurlea, Ștefănescu & Mocanu, 2011: 5).

d)     Confidenţialitate – să respecte caracterul confidenţial al informaţiilor dobandite în urma legăturilor profesionale şi de afaceri şi, prin urmare, să nu divulge aceste informaţii unor terţe părţi fără a avea autorizarea corespunzătoare şi specifică, excepţie făcand cazul în care are dreptul legal sau profesional sau datoria de a le face publice, şi nici să nu le folosească în interesul personal al profesionistului contabil sau al unor terţe părţi. Obligația de confidențialitate continuă și după încheierea relației dintre profesionistul contabil și client sau angajator. Totodată, subliniem faptul că un profesionist contabil trebuie să respecte confidențialitatea chiar și într-un mediul social deoarece riscul apariției unor scurgeri de informații se poate ivi în orice situație.

e)      Conduită profesională (profesionalismul) – să respecte principalele legi şi reglementări şi să evite orice acţiune care discreditează profesia, organismul profesional sau un membru;

f)       Respect faţă de normele tehnice şi profesionale – profesionistul contabil trebuie să îşi îndeplinească sarcinile profesionale în conformitate cu normele tehnice şi profesionale relevante. Profesioniştii contabili au datoria de a executa cu grijă şi cu abilitate instrucţiunile clientului sau ale patronului în măsura în care sunt compatibile cu cerinţele de integritate, obiectivitate şi, în cazul liber-profesioniştilor contabili, cu independenţă. În plus, ei trebuie să se conformeze legislaţiei relevante şi normelor profesionale şi tehnice emise de IFAC, IASB, CECCAR și CAFR. Prin urmare, profesioniștilor contabili li se impune nu doar obligativitatea de a cunoaște semnificația tuturor legilor relevante, a tuturor prescripțiilor, directivelor și standardelor interne și externe ci și de a le respecta.

DAD Group se conduce de Manualul Codului Etic al Profesioniștilor Contabili elaborat de IESBA, în ediția 2015: https://mf.gov.md/sites/default/files/legislatie/IESBA-Handbook%202015%20RO.pdf