Inspectoratul de Stat al Muncii - controale, verificări și sancțiuni

Inspectoratul de Stat al Muncii – controale, verificări și sancțiuni

22.12.2021

Inspectoratul de Stat al Muncii (ISM) este autoritate administrativă care exercită controlul de stat asupra respectării actelor legislative şi a altor acte normative ce conţin norme ale dreptului muncii, a convenţiilor colective şi a contractelor colective de muncă la toate unităţile, de către angajatori persoane fizice, precum şi în autorităţile publice centrale şi locale cu excepția instituțiilor prevăzute in prevederile alin. 2 al art. 372 din Codul Muncii (în continuare – CM).

Actele legislative ce reglamentează procesul de control al ISM la unitățile din RM sunt:

– Legea nr.131-XIX din 08.06.2012 privind controlul de stat asupra activității de întreprinzător;
– Legea nr.140-XV din 10.05.2001 privind Inspectoratul de Stat al Muncii;
– Regulamentul de organizare şi funcţionare a Inspectoratului de Stat al Muncii, aprobat prin Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 788 din 07 octombrie 2013.

Controalele se execută în strictă conformitate cu prevederile Legii 131-XIX din 8.06.12.

ISM execută două tipuri de controale planificate și inopinate în domeniu respectării normelor legislației muncii.

1. Controlul planificat

Planul controalelor ISM pentru anul 2022 este aprobat prin Ordinul nr. 33-a din 26.11.2021 și publicat pe site-ul ISM în compartimentul «Control de stat» (https://ism.gov.md/ro/content/planul-controalelor-2021-%C3%AEn-sectorul-real) și în Registrul de stat al controalelor (https://controale.gov.md/grafice-de-control).

Graficul stabilește unitățile economice din sectorul real (denumirea, IDNO, adresa) care urmează să fie supuse controlului pe parcursul anului 2022.

Important!!! Inspectorul ISM este obligat să informeze unitatea care urmează a fi verificată despre controlul planificat cu cel puțin 5 zile lucrătoare până la data inițierii controlului, cu expedierea unui exemplar al deciziei de control prin poșta electronică, fax sau personal.

Unitatea poate fi supusă controlului planificat doar o singură dată pe parcursul unui an calendaristic.

ISM nu este în drept:

  • să modifice planul controalelor planificate;
  • să efectueze un control planificat, dacă acesta nu este prevăzut de planul controalelor.

Inspectorii ISM execută controlul asupra unității/persoanei supuse controlului doar în limitele competenței atribuite prin lege. Încălcările care nu țin de obiectul controlului, depistate de controlori, nu pot servi ca temei pentru aplicarea sancțiunilor. 

2. Controlul inopinat

Orice control efectuat în afara planului de control este un control inopinat. Unitatea nu va fi informată preventiv despre controlul inopinat; toate documentele în legătură cu controlul inopinat  vor fi prezentate la momentul inițierii controlului.

Controlul inopinat al unității poate fi inițiat într-un număr limitat de cazuri.

Important!!! La controalele inopinate se verifică numai cazul pentru care a fost inițiat acest control.

Unitățile sunt incluse în planul controalelor planificate în baza criteriilor generale de risc. Pentru controlul efectuat de ISM criteriile de risc sunt aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 375/2014.

Procedura de efectuare a controlului de stat asupra respectării actelor legislative şi a altor acte normative din domeniul rapoartelor de muncă se reglamentează prin art. 113 din Legea nr. 140-XV.

Lista de verificare în domeniul raporturilor de muncă

Prin Ordinul nr. 102 din 9 februarie 2021, Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale a adoptat „Lista de verificare în domeniul relațiilor de muncă”, această Listă poate fi găsită și pe site-ul ISM (https://ism.gov.md/ro/content/lista-de-verificare în secțiunea „Controale de stat”).

„Lista de verificare în domeniul rapoartelor de muncă” poate fi utilizată cu succes nu numai în timpul controalelor de către ISM, ci și în timpul controlului intern al întreprinderii fără a aștepta verificarea executată de inspectorii ISM.

În timpul controlului pot fi verificate și alte documente în dependență de genul de activitate și în conformitate cu legislația în vigoare. Prin ordinul Ministerului sănătății, muncii și protecției sociale Nr. 1408 din 29.11.2018 a fost aprobată Lista de verificare în domeniul raporturilor de muncă (http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=378565) care sunt publicate pe pagina web oficială a Inspectoratului de Stat al Muncii și în Registrul de stat al controalelor. Controlul de stat efectuat de către Inspectoratul de Stat al Muncii se efectuiază conform anexei la ordinul Nr. 1408 din 29.11.2018.

Unitățile care vor fi supuse verificării de ISM au posibilitatea din timp să efectueze un audit intern într-o atmosferă calmă utilizând „Lista de verificare în domeniul relațiilor de muncă”. Aceasta va da posibilitatea de remediere a neajunsurilor care vor fi depistate până la efectuarea controlului planificat de ISM.

La finele controlului inspectorii ISM vor intocmi un proces verbal.

Măsurile aplicate în cadrul controlului sunt raportate la următoarele niveluri de încălcări ale legislatiei:

  • minore;
  • grave;
  • foarte grave.

În cazul încălcărilor minore pot fi emise doar prescripții în baza cărora se recomandă și se indică modalități de înlăturare a încălcărilor, însă nu pot fi aplicate sancțiuni prevăzute de legea contravențională sau altă lege și nu pot fi aplicate măsuri restrictive.

În cazul încălcărilor grave, pe lângă recomandări de înlăturare și oferire a termenului în care se vor înlătura încălcările, pot fi aplicate sancțiuni, însă nu pot fi aplicate măsuri restrictive.

În cazul încălcărilor foarte grave se indică modalitățile de înlăturare, se aplică sancțiuni și/sau măsuri restrictive în conformitate cu prevederile legii, după caz.

În condiţiile în care nu se respectă prevederile legislaţiei în vigoare la unitate, autorităţile de control pot aplica sancţiuni conform Codul contravențional al RM.

Citește și: Munca la distanță – caracteristici, avantaje și dezavantaje

Sancțiuni pentru încălcarea legislației muncii


Sancțuni pentru încălcarea legislației muncii conform art. 55 din Codul Contravențional:

1. Încălcarea legislaţiei muncii, manifestată prin:
a) nerespectarea de către angajator a duratei normale a timpului de muncă;
b) atragerea la muncă suplimentară, în zilele de repaus şi de sărbătoare nelucrătoare în lipsa acordului scris al salariatului;
c) refuzul angajatorului de a acorda pauze suplimentare pentru alimentarea copilului;
d) refuzul angajatorului de a acorda concedii anuale de odihnă potrivit modului stabilit de lege;
e) refuzul angajatorului de a acorda concedii sociale, de studii, garantate de lege;
f) efectuarea reţinerilor neîntemeiate din salariu;
g) neacordarea garanţiilor şi a compensaţiilor prevăzute de lege;
h) refuzul angajatorului de a elibera certificatul cu privire la muncă şi salariu,
se sancţionează cu amendă de la 30 la 60 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 70 la 120 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere, cu amendă de la 150 la 240 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice.

2. Aceleaşi încălcări săvârşite asupra minorului
se sancţionează cu amendă de la 50 la 80 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 100 la 140 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere, cu amendă de la 200 la 300 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice.

3. Încălcarea legislaţiei muncii, manifestată prin:
a) prestarea muncii de către o persoană fără a avea încheiat un contract individual de muncă în formă scrisă;
b) stabilirea şi achitarea unui salariu sub nivelul minim garantat de stat sau stabilit prin contractul colectiv/convenţia de muncă;
c) neretribuirea muncii suplimentare, a muncii prestate în zilele de repaus şi de sărbătoare nelucrătoare şi/sau a muncii de noapte;
d) neachitarea adaosurilor, a sporurilor, a plăţilor de compensare, inclusiv a premiilor prevăzute de lege, de regulamentele aprobate de angajator, de contractul colectiv/convenţia de muncă, de contractul individual de muncă,
se sancţionează cu amendă de la 70 la 120 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 150 la 240 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere, cu amendă de la 260 la 400 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice.

Sancțuni pentru încălcarea legislației muncii conform art. 551 din Codul Contravențional:

Utilizarea muncii nedeclarate se sancţionează pentru fiecare persoană identificată cu amendă de la 60 la 90 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 150 la 210 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere, cu amendă de la 210 la 300 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice.

Sancțuni pentru încălcarea legislației muncii conform art. 552 din Codul Contravențional:

Achitarea salariului sau a altor plăți fără reflectarea acestora în evidența contabilă se sancţionează, pentru fiecare persoană identificată, cu amendă de la 400 la 500 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 1000 la 1500 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere, cu amendă de la 1000 la 1500 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice.

Sancțuni pentru încălcarea legislației privind ocuparea forţei de muncă şi protecţia socială a persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă conform art. 56 din Codul Contravențional:

1. Utilizarea de către persoanele cu funcţie de răspundere, la completarea documentelor oficiale, a denumirilor de profesii sau de funcţii care nu corespund Clasificatorului ocupaţiilor din Republica Moldova se sancţionează cu amendă de la 6 la 30 de unităţi convenţionale.

2. Necomunicarea, în termenul stabilit de legislaţie, de către beneficiarul de ajutor de şomaj şi/sau de alocaţii de integrare ori de reintegrare profesională agenţiei teritoriale de ocupare a forţei de muncă la care este înregistrat a oricărei modificări din condiţiile care au condus la stabilirea dreptului de beneficiar se sancţionează cu amendă de la 2 la 6 unităţi convenţionale.

3. Neoferirea de către autoritatea publică, instituţia publică sau întreprinderea de stat a locurilor planificate pentru stagii de practică de cel puţin 10% din efectivul de personal se sancţionează cu amendă de la 60 la 90 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere.

Sancțuni pentru încălcarea legislației privind încadrarea în câmpul muncii a persoanelor cu dizabilităţi conform art. 561 din Codul Contravențional:

1. Eschivarea sau refuzul de a încheia contract de muncă cu o persoană cu dizabilităţi care dispune de recomandări privind plasarea în câmpul muncii din partea instituţiei abilitate prin legislaţie se sancţionează cu amendă de la 180 la 210 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice.

2. Eschivarea sau refuzul de a repartiza locurile de muncă disponibile sau de a crea locuri noi de muncă pentru plasarea în câmpul muncii a persoanelor care şi-au pierdut parţial capacitatea de muncă în urma unui accident de muncă sau au căpătat o boală profesională, la angajatorul respectiv, în urma cărui fapt au fost recunoscute ca persoane cu dizabilităţi, se sancţionează cu amendă de la 240 la 300 de unităţi convenţionale.

3. Eschivarea sau refuzul de a rezerva locuri de muncă şi de a angaja în câmpul muncii persoane cu dizabilităţi în proporţie de cel puţin 5 la sută din numărul total al salariaţilor, pe parcursul unui an financiar, dacă, conform statelor de personal sunt 20 de salariaţi şi mai mult, se sancţionează cu amendă de la 240 la 300 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice.

4. Necomunicarea agenţiei teritoriale pentru ocuparea forţei de muncă de către angajatori, în termenul stabilit de legislaţie, a informaţiei privind locurile de muncă rezervate pentru angajarea în câmpul muncii a persoanelor cu dizabilităţi, precum şi a informației privind angajările persoanelor cu dizabilităţi efectuate la locurile de muncă rezervate, se sancţionează cu amendă de la 180 la 210 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice.

5. Neîndeplinirea şi nerespectarea normativelor în vigoare privind integrarea în câmpul muncii a persoanelor cu dizabilităţi prin amenajarea şi adaptarea rezonabilă a locurilor de muncă pentru a asigura accesul şi folosirea acestora de către persoanele cu dizabilităţi se sancţionează cu amendă de la 240 la 300 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice.

Sancțuni pentru încălcarea termenelor de plată a salariilor, indemnizaţiilor şi de efectuare a altor plăţi cu caracter permanent, stabilite prin legislaţie conform art. 57 din Codul Contravențional:

Încălcarea intenţionată cu mai mult de 2 luni a termenului stabilit pentru plata salariilor, precum şi pentru efectuarea altor plăţi cu caracter permanent, stabilite prin legislaţie, se sancţionează cu amendă de la 30 la 60 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 60 la 120 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere, cu amendă de la 120 la 180 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice.

Procedura de control se încheie cu întocmirea unui proces verbal de verificare în forma aprobată de directorul ISM. În procesul verbal de verificare, inspectorul de muncă rezumă esența încălcărilor identificate, indică prevederile reglementărilor legislative și de altă natură care au fost încălcate și dispune ca abaterile identificate să fie puse în conformitate cu legislația imediat sau, în funcție de circumstanțe, în intervalul de timp optim.

În cazul în care inspectorul muncii stabilește un termen pentru a asigura respectarea cerințelor legale, acesta solicită angajatorului (o persoană care acționează în numele său) să informeze inspectoratul teritorial de muncă sau ISM după expirarea termenului, că încălcările specificate în procesul verbal de verificare au fost eliminate.

Dacă nu s-au constatat încălcări în timpul controlului, inspectorul muncii notează în raportul inspecției faptul conformității cu reglementările legislative și cu alte reglementări ale muncii.

La efectuarea controlului, inspectorii muncii trebuie să ia în considerare prevederile art. 16 alin. (6) p. c) din Legea nr. 235 din 20.07.2006 „Cu privire la principiile de bază ale reglementării activității antreprenoriale „tratarea dubiilor apărute la aplicarea legislaţiei în favoarea întreprinzătorului.”